Toalet zatvoreni KOMODA
Šifra: Komoda
Dimenzija: 54x39x40 cm

Toalet za mačke HIDRA
Šifra: Hidra
Dimenzija: 43x31x12h cm

Toalet za mačke BETA
Šifra: Beta
Dimenzija: 43x31x12h cm

Toalet za mačke VIRGO
Šifra: Virgo
Dimenzija: 52x39x20h cm

Toalet za mačke GEMINI
Šifra: Gemini
Dimenzija: 28x42x9h cm

Lopatica za posip RHEA                Lopatica za posip VEGA
Šifra: Rhea                                        Šifra: Vega
Dimenzija: 26,5x9x4h cm               Dimenzija: 26,5x9x4h cm

Toalet za mačke
Šifra: Netta Maxi
Dimenzija: 66x49x50 cm

Toalet za mačke
Šifra: Netta Open
Dimenzija: 54x39x29 cm

Toale za mačke
Šifra: Netta
Dimenzija: 54x39x40 cm